O nas

Kim jesteśmy?

Zapraszamy do naszego kameralnego żłobka w zacisznej okolicy ul. Bratkowej. Żłobek „Kiki” to pierwsza na mapie Krakowa niepubliczna placówka, która łączy realizację zadań z zakresu opieki i wychowania dzieci do lat 3 oraz prowadzenie działań specjalistycznych, ukierunkowanych na wspieranie rozwoju dzieci doświadczających trudności rozwojowych.

Obejmujemy kompleksową opieką 15 dzieci w wieku od 1 do 3 r.ż. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy zarówno dzieci rozwijające się w sposób typowy, jak i dzieci niepełnosprawne bądź zagrożone niepełnosprawnością, wymagające w codziennym funkcjonowaniu większego zakresu troski i uwagi ze strony osób dorosłych, a także potrzebujące indywidualnego wsparcia w rozwoju.

Zespół

Personel żłobka to wykwalifikowani opiekunowie i wychowawcy oraz zespół specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów ręki i terapeutów integracji sensorycznej. W realizacji zadań z zakresu specjalistycznego wsparcia dziecka niepełnosprawnego bądź zagrożonego niepełnosprawnością współpracujemy z Niepubliczną Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Totoro”, z którą współdzielimy budynek.

Co jest dla nas najważniejsze?

Nasza placówka została przygotowana i funkcjonuje w oparciu o  „Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3” opracowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.

Swoje działania opieramy  przede wszystkim na szacunku do podmiotowości dziecka, jego indywidualnych potrzeb i uczuć. Przykładamy najwyższą wagę do zapewniania naszym podopiecznym poczucia bezpieczeństwa oraz warunków możliwie najpełniej sprzyjających rozwijaniu ich indywidualnego potencjału. Dbamy o to, aby nasze działania wspomagały rozwój poznawczy, emocjonalno-społeczny oraz ruchowy dziecka. Zależy nam na tym, aby każdy z naszych podopiecznych rozwijał we właściwym sobie tempie kompetencje związane z samodzielnością oraz współdziałaniem w grupie.

Program pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej – podstawowe informacje

Cele opiekuńczo-wychowawcze żłobek „Kiki” realizuje poprzez:

 • przykładanie kluczowej wagi do zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa – poprzez stosowanie indywidualnego planu adaptacji dla każdego dziecka oraz dążenie do stwarzania warunków maksymalnie zbliżonych do warunków domowych,
 • zaspokajanie potrzeb fizjologicznych dziecka w sposób uwzględniający jego indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe,
 • stwarzanie warunków do rozwijania u dzieci umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i związanych z kulturą osobistą,
 • kształtowanie u dziecka umiejętności społecznych, wdrażanie go do reguł współżycia w grupie, rozwijanie umiejętności współdziałania oraz uczestniczenia w aktywnościach w grach i zabawach z regułami,
 • rozwijanie u dziecka świadomości własnych emocji i ich przyczyn oraz kompetencji leżących u podstaw zdolności do samoregulacji,
 • rozwijanie u dziecka wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby, empatii, umiejętności pomagania i wspierania,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i dążenia do eksplorowania otaczającego świata,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • modelowanie postawy prozdrowotnej i proekologicznej,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo.

Cele edukacyjne realizujemy poprzez:

 • aktywności sensoryczne umożliwiające poznawanie otaczającego świata poprzez obserwację, dotyk, smak, słuch, węch,
 • zabawy i aktywności ułatwiające poznawanie świata roślin, zwierząt, zjawisk przyrodniczych
 • zabawy i aktywności ukierunkowane na poznawanie świata emocji oraz świata społecznego, gry i zabawy ukierunkowane na kształtowanie kompetencji związanych ze współpracą, umiejętnością stosowania się do przyjętych reguł, umiejętność radosnego rywalizowania
 • zabawy kształtujące wrażliwość muzyczną
 • działania artystyczne i kreatywne
 • ćwiczenia usprawniające rozwój mowy w formie zabaw logopedycznych oraz zabawy ułatwiające poznawanie i utrwalanie nowego słownictwa dotyczącego otoczenia – nazw przedmiotów, osób, czynności i cech
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia wprowadzające do nauki języka angielskiego
 • aktywności ruchowe realizowane poprzez zabawy paluszkowe, dziecięce masażyki, ćwiczenia gimnastyczne w formie zabaw naśladowczych i orientacyjno-porządkowych, opowieści ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce
 • wspólne czytanie książek
 • aktywności ukierunkowane na poznawanie potrzeb otoczenia, w tym otoczenia społecznego oraz kształtowanie inicjatyw związanych z pomaganiem
 • warsztaty i spotkania tematyczne
 • wycieczki tematyczne.

Program indywidualnego wspomagania rozwoju

Terapeutyczny charakter żłobka „Kiki” oznacza, że wśród głównych celów naszej działalności znajduje się dążenie do wspomagania rozwoju dzieci wymagających szczególnej opieki oraz indywidualnego wspomagania rozwoju ze względu na doświadczane trudności rozwojowe. Dzieciom dotkniętym niepełnosprawnością lub zagrożonym nieprawidłowościami rozwojowymi oferujemy wsparcie w postaci indywidualnie dobranego programu oddziaływań terapeutycznych. Maluchom rozwijającym się w sposób typowy proponujemy szereg indywidualnych zajęć stymulujących kluczowe obszary rozwoju.

Oferta „Kiki” w zakresie oddziaływań terapeutycznych obejmuje:

 • terapię psychologiczną,
 • terapię pedagogiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • fizjoterapię,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • terapię ręki.

W ramach zajęć stymulujących rozwój w poszczególnych sferach proponujemy:

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • zajęcia przygotowujące do przedszkola,
 • wczesną naukę czytania,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia sensoryczne,
 • zajęcia stymulujące rozwój motoryki małej.

Zasady doboru terapii/zajęć rozwojowych oraz zasady organizacyjne związane z dodatkowymi zajęciami określa aktualny Regulamin.

Zapisy do „Kiki”

Aby zapisać się do żłobka „Kiki” należy skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo, wypełnić wymaganą dokumentację, dostępną w zakładce „Dokumenty do pobrania”,  a następnie umówić się na spotkanie z dyrektorem placówki, w trakcie którego omówione zostaną indywidualne potrzeby dziecka oraz dostosowany do potrzeb dziecka plan adaptacji.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania miejsca w żłobku jest uiszczenie wpisowego.

Szczegółowe zasady przyjęć ujęte są w Regulaminie.

Bezpieczeństwo

Dążymy do tego, aby procedury związane z funkcjonowaniem „Kiki” były czytelne, a wszelkie nasze działania – transparentne. Z uwagi na w pełni zrozumiałą dla nas potrzebę kontrolowania tego, w jaki sposób dziecko radzi sobie na co dzień w żłobku, rodzicom naszych podopiecznych zapewniamy dostęp do obrazu z monitoringu wizyjnego zainstalowanego w salach zajęciowych.

Ważne informacje

Wyposażenie żłobka

Wyposażenie „Kiki” wykracza poza standard przyjęty w podobnych placówkach. Przestrzeń żłobka to dwie sale podzielone na strefy aktywności dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci. Pomieszczenia zostały urządzone z dbałością o bezpieczeństwo, ergonomię i estetykę. Posiadamy zarówno wysokiej jakości wyposażenie do sprawowania codziennych czynności związanych z opieką, przestrzeń i wyposażenie umożliwiające dzieciom bardzo zróżnicowaną, rozwijającą zabawę, jak i bogate zaplecze do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych. W każdej z sal zajęciowych znajduje się oczyszczacz powietrza. Przy doborze wyposażenia i organizacji przestrzeni kierowaliśmy się zasadami ujętymi w  „Standardach jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3” opracowanych przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.

Adaptacja

Ponieważ dążenie do zapewnienia każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa stanowi dla nas najwyższy priorytet, przykładamy bardzo dużą wagę do odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia procesu adaptacji do żłobka. W działaniach związanych z planowaniem adaptacji zwracamy uwagę zarówno na potrzeby dziecka, jak i rodzica. Nie narzucamy sztywnych rozwiązań. W razie potrzeby udzielamy wskazówek, ale nie wymagamy. Motywujemy do kolejnych kroków, ale nie pospieszamy. Wspieramy emocjonalnie. Jesteśmy świadomi, że proces pierwszej adaptacji dziecka do okoliczności, w których znajdzie się bez kojącej obecności rodzica będzie rzutował zarówno na jego rozwój emocjonalny, relacje z rodzicem, zaufanie do otoczenia społecznego, jak i otwartość na  poznawanie świata i podejmowanie wyzwań. Robimy co w naszej mocy, aby rozwój dziecka w wymienionych obszarach pozostawał niezakłócony.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!