Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy, Niepubliczny Żłobek Terapeutycznych „Kiki”, ul. Bratkowa 1, 31-463 Kraków, wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 17771/Z.

 1. Publikuje niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. W Regulaminie określono:
  1. zakres i rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną na stronie internetowej www. zlobek-kiki.pl,
  2. zasady funkcjonowania Strony oraz korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, udostępnionej w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Operatora i użytkowników Serwisu.
  3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie Użytkownikom przez Operatora przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 4. Operator jest zobowiązany do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem i Ustawą oraz zapewnienia pełnej dostępności Regulaminu dla każdego Użytkownika w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie i utrwalenie za pomocą systemu informatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi i przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu dokonania akceptacji.
 6. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione Użytkownikom w sposób wskazany w ust. 3 powyżej, nie są wiążące dla Użytkowników.
 7. Brak zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień powoduje niemożność skorzystania z Usługi.
 8. Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, jest zobowiązany do wyrażenia zgody na jej świadczenie na zasadach wskazanych w Regulaminie. Udzielenie takiej zgody polega na zaznaczeniu odpowiednio widocznego elementu formularza znajdującego się na Stronie o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.

§ 2.
DEFINICJE

 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Adres elektroniczny/adres e-mail – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail);
 2. Operator – podmiot, który jest właścicielem Strony oraz nim zarządza, tj. Niepubliczny Żłobek Terapeutyczny „Kiki”, ul. Bratkowa 1, 31-463 Kraków, email: biuro@zlobek-kiki.pl, telefon: 539 363 935;
 3. Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników, obejmujące warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zlobek-kiki.pl/ zarządzany i prowadzony przez Operatora.
 7. System teleinformatyczny – zespół urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, współpracujących ze sobą, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie oraz odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumień iu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usług, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 9. Usługi – usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z formularza kontaktowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 10. Ustawa – ustawa z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123;
 11. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi świadczonej przez Operatora przy pomocy Strony za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie.

 

§ 3.
USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Strony Operator świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Formularz Kontaktowy – polegający na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom modułu służącego do kontaktu z Operatorem, umożliwiającym uzyskanie informacji o działalności Operatora, jego ofercie, dostępności świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług.
 2. Treści udostępnione na Stronie stanowią wyłączną własność Operatora. Kopiowanie treści udostępnionych przez Operatora w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora jest zabronione.
 3. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych na Stronie na podstawie Regulaminu jest uzależniona od dostępu do urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z sieci Internet oraz dostępu od tej sieci, skorzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych technologii oraz posiadania adresu elektronicznego (email).
 4. Użytkownicy korzystający z Usług są bezwzględnie zobowiązani do:
  1. Korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, nie godzący w dobre obyczaje oraz w sposób, który nie narusza dóbr osobistych Operatora lub osób trzecich,
  2. Powstrzymania się od przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
  3. Powstrzymania się od wykorzystywania Usług do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej,
  4. Powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług w przypadku:
  1. Naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. Naruszenia Regulaminu przez Użytkownika,
  3. Podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych (koniecznych dla prawidłowej realizacji Usług przez Operatora),
  4. Działań Użytkownika zakłócających korzystanie z Serwisu lub Usług innym Użytkownikom,
  5. Tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.

§ 4.
FORMUARZ KONTAKTOWY

 1. Umowa o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Usługa ma charakter nieodpłatny.
 2. Formularz Kontaktowy został udostępniony Użytkownikom w zakładce „Kontakt” znajdującej się na głównej odsłonie Strony w prawym górnym rogu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi wymaga podjęcia przez Użytkownika działań polegających na wypełnieniu pól formularza, dostępnego w zakładce „Kontakt” i podania imienia i nazwiska, adresu email oraz treści wiadomości
 4. Ponadto Użytkownik, aby móc skorzystać, z Usługi, jest zobowiązany do:
  1. zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  oraz Politykę prywatności obejmującą informację o przetwarzaniu danych osobowych”.
  2. zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”.
 6. Wykonanie czynności wskazanych w ust. 4 i 5 powyżej przez Użytkownika jest równoznaczne z:
  1. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie przez Operatora drogą elektroniczną usługi Formularz Kontaktowy,
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w rozumieniu art. 4 pkt. 11 RODO w celu świadczenia usługi Formularz
 7. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z Usługi do momentu otrzymania odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. Rezygnacja z Usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim, polega na wysłaniu z adresu email Użytkownika, wskazanego w Formularzu Kontaktowym, oświadczenia o rezygnacji z Usługi. Oświadczenie należy skierować na adres: biuro@zlobek-kiki.pl.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi przez Formularz Kontaktowy w każdym momencie.
 9. W wypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Operator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkownika zebranych w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy.

§ 5.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z Usług, udostępnionych na Stronie, na podstawie niniejszego Regulaminu, wymaga dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet, posiadania adresu email oraz skorzystania z przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych technologii.
 2. Użytkownik, korzystając z Usług, ma obowiązek:
  1. powstrzymać się od publikacji i przesyłania treści mających charakter obraźliwy, sprzeczny z prawem, naruszający dobra osobiste osób trzecich, podlegające ochronie prawnej, jak również prawa autorskie i wizerunek osób trzecich.
  2. korzystać z Usług w sposób odpowiadający wymogom wynikającym z przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz nienaruszający dóbr osobistych Operatora.
  3. Powstrzymać się od wykorzystania Usług do publikacji reklam i wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności przez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie Strony.
 3. Operator jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podjęcia przez Użytkownika działań, które wpływają w niezakłócone korzystanie ze Strony lub Usług przez innych użytkowników, podania błędnych lub nieprawdziwych danych, które są wymagane do prawidłowej subskrypcji Usług, jak również z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Stron.

§6.
OSTRZEŻENIE CO DO KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Operator informuje i zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z wykorzystania Internetu i wskazuje Użytkownikom, aby przedsięwzięli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka.
 2. Operator zapewnia i zobowiązuje się, że działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści informacji składających się na Usługi.

§7.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady i informacje dotyczące ochrony danych osobowych uregulowano w Polityce prywatności serwisu www. zlobek-kiki.pl/

§8.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w dostępie do Usług, powstałą w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, za zakłócenia w działaniu sieci Internet i jej dostaw, jak również w przypadku wystąpienia przerwy w dostępie do Usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą, zaprzestanie świadczenia Usługi wobec Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, lub którzy dopuścili się szkody na rzecz osób trzecich na skutek korzystania z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które Użytkownik dostarczył Operatorowi i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę spowodowaną brakiem dostępu do tych danych.
 3. Każda ze stron stosunku prawnego, który został nawiązany na podstawie niniejszego Regulaminu, jest zobowiązana do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu jest skutkiem okoliczność, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9.
REKLAMACJE

 1. W kwestiach związanych z realizacją Usługi, wskazanej w niniejszym Regulaminie, Użytkownicy są uprawnieni do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna zawierać co najmniej wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika, jego adresu email oraz opisu okoliczność dotyczących reklamacji.
 3. Reklamacje, które nie zawierają danych wskazanych w ust. 2 powyżej, nie będą rozpatrywane przez Operatora.
 4. Reklamacje mogą być kierowane na adres siedziby Operatora: ul. Bratkowa 1, 31-463 Kraków lub w formie wiadomości email na adres elektroniczny: biuro@zlobek-kiki.pl
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Operatorowi.
 6. Operator poinformuje Użytkownika w przedmiocie reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej. Informacja zostanie przesłana na adres elektroniczny (email) podany przez Użytkownika w treści reklamacji.

§10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie pod adresem http://www.zlobek-kiki.pl w zakładce „Kontakt”.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy RODO.
 3. Wszelkie spory dotyczące Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
 4. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację postanowień Regulaminu.
 5. Operator powiadamia Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu poprzez publikację informacji na Stronie oraz w drodze powiadomienia wysyłanego na adres elektroniczny (email) Użytkownika.
 6. Operator na bieżąco weryfikuje, a w razie potrzeby aktualizuje treść niniejszego Regulaminu. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aktualnej wersji obowiązuje od dnia Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!